top of page

Foretaksinformasjon

OIE Trening/ Ditt Treningssenter tilbyr et helhetlig tilbud innen trening. Vi er ett senter liggende i Storgaten 28 c, 1531 Moss siden 1991. 

Trenger du hjelp eller har du spørsmål om våre tilbud innen trening og behandling, finner du mer informasjon på www.ditt-treningssenter.no

 

Du kan også kontakte oss på e-post : post@ditt-treningssenter.no, telefon 69 25 76 07 eller komme innom resepsjonen.

Juridisk navn: Oie Trening AS

Org nr 916 140 827

Tlf: 69257607

 

Storgata 28 C, 1531 Moss

E-post : post@ditt-treningssenter.no

Medlems betingelser for Ditt Treningssenter og Livea Moss:

Rettigheter og plikter ved OIE Trening AS kalt Ditt Treningssenter/Livea Moss:.

 • vil foreta adgangskontroll

 • skal tilrettelegge trening/mosjon slik at det gir best mulig utbytte for medlemmet.

 •  Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret

 • vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.

 • kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørsel i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og liknende.

 • fraskriver seg et hvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold på senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.

 • fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som de ansatte ved senteret gir.

 • kan foreta dopingkontroller ved mistanke om bruk av ulovlige preparater, som er listet hos Antidoping Norge.

 

Medlemmet:

 • plikter å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, bankkonto m.m.

 • må, ved endring av bankkonto, besørge at medlemmets bankforbindelse trekker månedlig AvtaleGiro beløp fra riktig konto

 • kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person

 • aldersgrensen for OIE Trening As kalt Ditt Treningssenter/Moss Livea er 13 år. Personer mellom 13 og 18 år som ønsker å bli medlem, trenger foresattes oppmøte og signatur ved innmelding.

 • plikter å oppgi endring av medlemsstatus. Dvs er du ikke lenger student eller har byttet jobb til en bedrift som ikke har avtale med senteret.

 • ved mistanke vil du frivillig la deg doping teste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning.

 • ved brann, avslutt trening umiddelbart og forlat lokalet gjennom nærmeste nødutgang. Det er medlemmets ansvar å lokalisere og gjøre seg kjent med de til enhver gjeldene rømningsplan.Spør personal hvis du er usikker.

 • Foreldre er ansvarlig for medbrakte barn og av sikkerhetsmessig hensyn kan barn kun oppholde seg i anviste rom.      

2

GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato og i 12 betalende måneder, dersom ikke annet er oppgitt. Etter bindingstidens utløp, går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold, dersom medlemmet ikke selv sier opp avtalen. Samme betingelser gjelder ved kortere medlemskap enn 12 mnd betalende medlemskap. Ungdoms medlemskap har 3 mnd. bindingstid og 1 mnd oppsigelse frist .Se pkt. 6 om oppsigelse.Ungdomsmedlemskapet går automatisk over til dagens studentpris fra fylte 16 år.Ved overgang fra ordinær avtale til bedriftsavtale, binder medlemmet seg for minimum 12 nye betalende måneder. Medlemskapet er bundet til medlemmet. Om medlemmet har en bedriftsavtale og arbeidsforholdet til den aktuelle bedriften opphører, overføres medlemskapet automatisk til ordinært medlemskap. Medlemmet betaler ordinær medlemsavgift fra tidspunktet for overgang dersom man ikke har sagt opp medlemskapet innen 14 dager etter at OIE Trening As kalt Ditt Treningssenter/Livea Moss har informert om overføringen.

3

FRYS AV MEDLEMSKAP

En kontrakt kan fryses ved følgende grunner:

1.Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene

2.Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene ,utstasjonering i jobb eller studier som er dokumentert.

3.Frys av medlemskap må være fastsatt og godkjent før frysperioden starter, og dokumentasjonen må følge fryssøknaden.

 

4.Frys må søkes innen 1:e i den måneden det gjelder. Frys iverksettes etter  en-1-måned regnet fra første månedsskifte etter den dato frys er mottatt  i resepsjonen på senteret. Søknadsskjema fås på senteret. Frys av kontraktsperiode gjelder minimum 1 måned og maksimum 12 måneder. Et gebyr på 20,- pr mnd. det ønskes frys vil påbeløpe.

5. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet blir minimum 12 betalende måneder. Betaling kan avvike fra frysperiode, men utgjør like mange måneder. Frys er ikke godkjent før man mottar skriftlig bekreftelse fra medlemsadministrasjonen. Frys kan ikke tilbakeføres.

6. Kan ikke fryse de 12 første mnd. i bindingstid hvis det ikke er de godkjente grunn i punkt 1 og 2.

7. Senior Medlemskapet kan fryses max 6 måneder pr. gang. Ved oppsigelse under fryseperiode bortfaller ikke din bindingstid  som er forlenget pga fryseperiode.

8. Vi tillater å minne Dem om at medlemskapet vil åpne seg automatisk etter fryse perioden er over og at medlemskaps prisen vil gå opp til dagens pris for ditt medlemskap etter fryseperioden er utløpt.

 

9. Se prisliste på www.ditt-treningssenter.no for dagens prisliste. Har du dagens pris så vil prisen være uforandret.

4

BETINGELSER FOR TRENINGSAVTALE

Når du ble medlem, betalte du for resten av inneværende måned og neste måneds, samt en klubbavg.  Medlemmet betaler treningsavgift uavhengig av treningsmengde. Du har medlemspris garanti i 12 mnd. Årlig prisjustering etter 12 mnd. kan forekomme, dette med 30 dagers varsel ved oppslag på senteret.

5

OM AVTALEGIRO

AvtaleGiro er et fast betalingsoppdrag som medlemmets bank utfører på oppdrag fra medlemmet selv. Fast trekkdag er 20. hver mnd. og medlemmet betaler etterskudd i inneverende mnd. AvtaleGiro fullmakten til banken kan når som helst tilbakekalles av medlemmet. Blir fullmakt til AvtaleGiro tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpt og før siste betaling er foretatt i henhold til medlemsavtalen, vil senteret kunne kreve inn utestående beløp for gjenstående kontraktsperiode. Det er medlemmets ansvar å sørge for at avtalegiroen er aktiv. Det er ikke mulig å bytte betalingsform under bindingstiden. Har medlemmet valgt betaling av månedsavgift gjennom AvtaleGiro og medlemmet ikke har dekning på konto, sender senteret purring videre via vår inndrivelsepartner Collectia. Det vil da påløpe faktureringsavgift og purregebyr. Alle innsigelser mot purrefaktura/krav anbefaler vi at du logger inn på MittCollectia med din BankID. Her kan du raskt og enkelt få en oversikt over dine eventuelle saker og kommunisere med de. Ved ekstra fakturering fra Ditt Treningssenter pålegger et fakturagebyr kr 50,- pr. fakturering.

6

OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN

Oppsigelsestiden er en-1-måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt  i resepsjonen på senteret. Oppsigelse skjema fås ved henvendelse i resepsjonen. Oppsigelse skjema kan sendes per e-post sendt til post@ditt-treningssenter.no  Medlemmet skal innen 14 dager få informasjon på E post om at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med senteret. Dersom kontrakten skal opphøre etter bindingstiden på 12 måneder, må oppsigelsen skje før eller innen utløpet av den 11. måneden..( Eks: registrert oppsigelse i november opphører kontrakten fullstendig 31.desember  med siste betaling den 20.desember ). Medlemskapet kan avsluttes før bindingstiden er ute, dersom medlemmet av dokumenterbare årsaker ikke kan trene på senteret. Søknad om oppsigelse av medlemskapet i kontraktsperioden sendes til resepsjon@ditt-treningssenter.no og oppsigelsesgrunnen må dokumenteres.

7

AVSLUTTER MEDLEMSKAPET

Senteret forbeholder seg retten til å si opp medlemsavtalen med medlemmet, dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på OIE Trening As kalt Ditt Treningssenter eller Livea Moss interne retningslinjer:                                            

 • ved tyveri eller hærverk på senteret

 • ikke oppfyllt aldersgrense

 • ubetalt  medlemsavgift i 2 måneder eller mer

 • p.g.a. helsemessig tilstand kan ta skade av senterets tilbud

 • på en eller annen måte opptrer mot senterets interesser og formål

 • opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte

 • overholder ikke trivselsreglene etter anmodning fra de ansatte

 • forutgående skriftlig advarsel vil bli gitt til medlemmet før oppsigelse av medlemsavtalen

 • ved innslipp av personer som ikke er medlemmer

8

TVIST

Tvister mellom medlemmet og OIE Trening As kalt Ditt Treningssenter/Livea Moss skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

9

PERSONOPPLYSNINGER.

1.juni 2018 trer EUs nye personvernforordning i kraft. I den forbindelse trenger vi ditt samtykke for å kunne sende deg informasjon fremover.

Informasjonen vi sender ut dreier i all hovedsak seg om å holde deg oppdatert om tilbud, nyheter og arrangementer, samt tips og råd for en bedre hverdag.

Hvilke personopplysninger blir behandlet?

OIE Trening as behandler følgende informasjon for å oppfylle formålet med behandling av personopplysningene:

 •       Navn

 •       Kontaktinformasjon

 •       Kjøps-/salgsbetingelser

 •       Besøkshistorikk på treningssenteret

 •       Kjøpsstatistikk samt informasjon om produkter og tjenester som er solgt eller kjøpt

 

OIE Trening as er behandlingsansvarlig for personopplysningene og lagrer og behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven med forskrifter. Medlemmet samtykker i at OIE Trening As kalt Ditt Treningssenter/ Livea Moss får samle inn og registrere informasjon om medlemmet i henhold til personvernopplysningsloven. OIE As /Ditt Treningssenter/Livea Moss vil hovedsakelig gi informasjon via e-post og SMS. Ved å oppgi e-postadresse og telefonnummer i databasen samtykker medlemmet at det kan få tilsendt medlems- og markedsføringsinformasjon fra OIE Trening/Ditt Treningssenter/Livea Moss. Medlemmet kan reservere seg mot dette når som helst ved å sende en E post til post@ditt-treningssenter.no eller skriftlig henvendelse i resepsjonen.

Når du oppretter din personlige Technogym MyWellness Cloud konto gir du samtykke til at du deler den informasjonene som du selv velger å legge inn i din konto med oss som databehandler av tjenesten. Kontoen din er personlige og ikke senterets eiendom.

Det kan forekomme fotografering / videofilming på Ditt Treningssenter/ Livea Moss som muligens legges ut på sosiale medier. Vi gjør vårt beste for at våre medlemmer er klar over når dette forekommer men dersom dette ikke er ønsket så har du full rett til å få innholdet fjernet. Send en E post til post@ditt-treningssenter.no, tlf. 69 25 76 07 eller skriftlig henvendelse i resepsjonen.

Medlemmet gjøres kjent at OIE trening har kamera overvåking på senteret for å forhindre misbruk av senteret for å sikre medlemmer og verdier. Filmingen kan kun brukes ved slike bevis tilfeller.

10

ENDRING AV MEDLEMSVILKÅR

OIE Trening As kalt Ditt Treningssenter/Moss Livea kan endre medlemsvilkårene. Slike endringer kunngjøres gjennom oppslag på senteret. Medlemmet er bundet av de endrede medlemsvilkårene dersom medlemmet ikke sier opp medlemskapet innen 14 dager etter at nye medlemsvilkår er kunngjort. Slik oppsigelse gjelder bare vesentlige endringer.

bottom of page